Uusi kauppa, tutut tuotteet! Tervetuloa Wennströmin uudistuneeseen verkkokauppaan. Toimitukset alkaen 6,99 €.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Voidaksemme palvella sinua verkossa, meidän on tarpeen kerätä, käsitellä ja säilyttää joitakin sinua koskevia henkilötietoja.

Tämä A. Wennström Oy:n (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR 679/2016 mukainen) rekisteri- ja tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Laadittu 19.10.2018. Viimeisin muutos 26.4.2022.

1. Rekisterinpitäjä

A. Wennström Oy
Värjärintie 3-5
16230 Artjärvi

+358 3 882 590
info@awennstrom.fi
awennstrom.fi
0420184-6


2. Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
Tapio Tattari

A. Wennström Oy
Värjärintie 3-5
16230 Artjärvi

+358 3 882 590
info@awennstrom.fi
awennstrom.fi
0420184-6


3. Henkilörekisterin nimi

A. Wennström Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Ottaessasi meihin yhteyttä tai käyttäessäsi A. Wennström Oy:n verkkosivuja, annat yrityksellemme luvan käyttää henkilötietojasi voidaksemme palvella sinua.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

   Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

   • asiakassuhteen ylläpito
   • asiakasviestintä- ja palvelu
   • tilausten käsittely ja seuranta

   5. Rekisterin tietosisältö

   Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

   • etu- ja sukunimi
   • asema yrityksessä
   • yritys/organisaatio
   • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
   • tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista
   • tiedot reklamaatioista, palautteista ja palautuksista
   • laskutustiedot
   • sähköposti- ja suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
   • muut asiakassuhteeseen ja tilauksiin liittyvät tiedot.

   Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, henkilötietoja käsitellään niin pitkään kuin palveluita toimitetaan toimeksiantosopimuksen mukaisesti tai lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä.

   Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

   6. Säännönmukaiset tietolähteet

   Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

   Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

   7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

   Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle myynti-, markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

   Käytämme verkkokauppatoiminnassamme kuitenkin kolmansien osapuolten tuottamia palveluita ja tietojärjestelmiä tietojen tallennukseen ja käsittelyyn sekä maksunvälitykseen. Jaamme tietojasi kolmannen osapuolen palveluntarjoajillemme, kuten verkkokaupan sekä pilvipalvelujen tarjoajille, tilauksen käsittelyjärjestelmämme (Visma Nova) ylläpitäjille, maksunvälittäjille (Paytrail Oyj) sekä lähetysten käsittelijälle (Posti Group Oy sekä Oy Matkahuolto Ab) vain siinä laajuudessa kun se kulloinkin on välttämätöntä. Nämä mahdollistavat verkkokauppamme toiminnan ja tilausten käsittelyn.

   Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

   8. Rekisterin suojauksen periaatteet

   Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

   Asiakas on vastuussa tunnusten ja salasanojen oikeasta käytöstä. Rekisterinpitäjä ei vastaa niiden paljastumisen takia asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Rekisterinpitäjä ei vastaa käyttämiensä laitteistojen tai ohjelmistojen asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä eikä tietoliikenneyhteyksien häiriöiden, katkeamisen tai tietoturvan pettämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä. Rekisterinpitäjä ei vastaa mahdollisten laitevikojen, sähkökatkoksien tms. odottamattomien häiriöiden aiheuttamista palvelukatkoksista ja niistä mahdollisesti asiakkaalle aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Rekisterinpitäjä ei vastaa asiakkaan liittymänsä kautta tekemistä toimista. Rekisterinpitäjä ei vastaa asiakkaan tietojärjestelmän tietoturvasta.

   Rekisterinpitäjä ei myöskään vastaa muusta palvelukokonaisuuden muille osapuolille aiheuttamastaan vahingosta mikäli vahinko johtuu rekisterinpitäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista esteistä, joita sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ja joiden seurauksia sen ei myöskään kohtuudella olisi voinut olettaa välttää eikä voittaa.

   9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

   Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

   10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

   Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

   11. Yhteydenotot

   Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.

   Ostoskoriin käytetyt lahjakortit

   Suodata tuotteita

   Oma tili

   Kuluttaja-asiakkaat

   Yritykset ja oppilaitokset